fbpx
Shopping Cart

BESTE Kwaliteit | GRATIS Bezorging | Vóór 22:00 besteld = MORGEN in huis | Klantenbeoordeling 9,4/10

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Vershoudbakjes.nl producten worden in de Benelux exclusief verkocht door Vershoudbakjes.nl Dit gebeurt o.a. op de website www.vershoudbakjes.nl. De onderneming handelt onder de namen: Vershoudbakjes.nl.ADRES
hello@vershoudbakjes.nlKvK-nummer: 69167621
BTW-nummer: NL217328039B01

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:1.1 Vershoudbakjes.nl: de merknaam van vershoud- en voorraaddozen en –artikelen. Vershoudbakjes.nl wordt in de algemene voorwaarden ook gebruikt als naam voor de bedrijfsactiviteiten van Vershoudbakjes.nl.1.2 Vershoudbakjes.nl.: de rechtspersoon die producten onder de merknaam Vershoudbakjes.nl via de website www.vershoudbakjes.nl op afstand aan klanten aanbiedt.

1.3 www.vershoudbakjes.nl: de webshop waar vershoud- en voorraaddozen en –artikelen onder de merknaam Vershoudbakjes.nl worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.vershoudbakjes.nl, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Op verkopen anders dan via www.vershoudbakjes.nl van Vershoudbakjes.nl producten zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding en betaling door de klant van het aanbod op de Vershoudbakjes.nl website. Vershoudbakjes.nl is gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.

ARTIKEL 4. AANBOD
4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Vershoudbakjes.nl producten. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Vershoudbakjes.nl niet.

ARTIKEL 5. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN
5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via de Vershoudbakjes.nl website gecommuniceerd.

5.2 De verzendkosten bedragen € 2,95 voor adressen in Nederland. Bij orders met een bestelbedrag boven € 45,00 berekenen wij geen verzendkosten.

5.3 De verzendkosten bedragen € 9,95 voor adressen in Belgie. Bij orders met een bestelbedrag boven € 45,00 berekenen wij geen verzendkosten.

5.4 Vershoudbakjes.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die kennelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 6. BETALINGEN
6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door (zie ook veilig betalen):

a. iDeal: Als de klant bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank). Voor meer informatie: iDeal.

b. Overboeking: Overboeking betekent dat de klant, na het invoeren van de bestelling, eerst het orderbedrag overmaakt op de rekening van Vershoudbakjes.nl.

6.3 De klant geeft Vershoudbakjes.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.5 In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om aan de klant redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. LEVERING
7.1 Vershoudbakjes.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien de klant een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan komen de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

7.3 Vershoudbakjes.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 week na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Vershoudbakjes.nl echter niet verplicht.

7.4 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.5 Een bestelling wordt door Vershoudbakjes.nl niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijftien (15) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Vershoudbakjes.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

7.6 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vershoudbakjes.nl het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.7 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Vershoudbakjes.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

8.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Vershoudbakjes.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
9.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

9.2 Klant dient herroeping te melden aan Vershoudbakjes.nl via het contactformulier of door een mail te sturen aan hello@vershoudbakjes.nl onder vermelding van volledige naam, adres, ordernummer en bankgegevens. Tevens dient de klant te vermelden dat hij de order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand.

9.3 Tijdens de termijn genoemd in lid 9.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Vershoudbakjes.nl verstrekte instructies.

9.4 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen alle kosten van verzending voor zijn rekening.

9.5 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Vershoudbakjes.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

ARTIKEL 10. KLACHTEN
10.1 Vershoudbakjes.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een levering niet conform de bestelling geleverd zijn of niet voldoen aan de omschrijving op www.vershoudbakjes.nl, dient de klant dit per omgaande aan Vershoudbakjes.nl te melden. Dit kan via het contactformulier of door een mail te sturen aan hello@vershoudbakjes.nl.

10.2 Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering bij Vershoudbakjes.nl kenbaar gemaakt en door Vershoudbakjes.nl bevestigd te zijn. Bij Vershoudbakjes.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vershoudbakjes.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 De klant dient de aanwijzingen van Vershoudbakjes.nl met betrekking tot afhandeling van de klacht te betrachten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na overleg met Vershoudbakjes.nl.

ARTIKEL 11 – GARANTIE
11.1 Vershoudbakjes.nl producten worden met de meeste zorgvuldigheid vervaardigd uit de beste grondstoffen en met de modernste productiemiddelen. Voordat de artikelen verscheept worden, vindt er nog een uitgebreide kwaliteitscontrole plaats. Vershoudbakjes.nl producten zijn gemaakt om zeer lang te kunnen gebruiken.

11.2 De klant dient ten alle tijde de gebruiksaanwijzing toe te passen en de Vershoudbakjes.nl producten met normale voorzichtigheid te gebruiken.

11.3 Na aankoop heeft de klant 14 dagen bedenktijd en kan het product terug worden gestuurd mits het nog in zijn originele verpakking zit.

11.4 De garantie is niet van toepassing in de onderstaande, niet limitatief opgesomde, gevallen:

Defecten veroorzaakt door ongelukken, onachtzaamheid, of onjuist gebruik;
Gebruik en opslag van goederen en/of stoffen niet voor normaal huishoudelijk gebruik (zoals chemische stoffen, benzine, terpentine, aceton, e.d.);
Industriële of commerciële toepassingen;
Slijtage en gebreken die eigen zijn aan normaal gebruik.
11.5 Vershoudbakjes.nl producten zijn veilig te gebruiken in de vaatwasser, diepvriezer en magnetron, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Vaatwasser: producten plaatsen in het bovenste rek van de afwasmachine. Agressieve afwasmiddelen kunnen de oppervlakte van het bakje beschadigen;
Magnetron: te gebruiken tot 120°C en gelieve de gebruiksaanwijzing van de magnetron toe te passen. Het deksel moet los op de doos liggen of geheel verwijderd worden voor gebruik. Gelieve geen voedingsmiddelen met veel vet, olie, suiker of tomatensaus opwarmen, omdat deze mogelijk beschadiging (blaasjes) of verkleuring kunnen veroorzaken;
Diepvriezer: te gebruiken tot –20°C. De Vershoudbakjes.nl bakjes eerst buiten de vriezer op temperatuur laten komen. Het deksel niet openen zolang de inhoud bevroren is.
11.5 Mocht een defect ingestuurd product niet langer onderdeel uitmaken van het assortiment, wordt het vervangen door een goed alternatief, door Vershoudbakjes.nl te bepalen, product.

ARTIKEL 12. ANNULERING VAN DE BESTELLING
12.1 Iedere bestelling kan, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 24 uur nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. De klant dient daartoe een e-mail te sturen aan hello@vershoudbakjes.nl. Zodra het verzoek tot annulering door Vershoudbakjes.nl bevestigd is, kan de klant deze als geaccepteerd beschouwen. Vershoudbakjes.nl restitueert het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen dertig (30) dagen.

ARTIKEL 13. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE
13.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Vershoudbakjes.nl, dan wel tussen Vershoudbakjes.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Vershoudbakjes.nl, is Vershoudbakjes.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Vershoudbakjes.nl.

ARTIKEL 14. OVERMACHT
14.1 Vershoudbakjes.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Vershoudbakjes.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
zullen Vershoudbakjes.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Vershoudbakjes.nl.

Gratis Verzenden

Binnen Nederland

Geld terug garantie

14 dagen geld terug garantie

Beste kwaliteit

Beste vershoudbakjes van NL & BE

100% Veilig Afrekenen

iDEAL / PayPal / Bancontact